Poświęcenie kościoła na cmentarzu po remoncie – 1982r

Drewniana kaplica cmentarna ewangelicko-augsburska na cmentarzu w Węgrowie z 1679r..

Ze  wzglę­du   na   duży   stopień   zniszczenia i  destrukcję  w 1.  1 9 8 0 -1 9 8 2   prze­prowadzono    remont   polegający m .in.  na  wymianie  zniszczonych podwalin i bali  ścian  konstrukcyj­nych;  naprawie  więźby  i  wymia­nie   pokrycia  z  gontu,   naprawie stolarki okiennej i drzwiowej oraz  podłogi,  a  także  impregnacji całej  budowli.
Wykonawcy:  rzemieślnicy.
Inwestor:   Kościół   Ewangelic­ko – Augsburski i Wojewódzki Konserwator  Zabytków.
Zygfryd Czapski  „Zabytki architektury i budownictwa – Ochrona Zabytków” 54/2 (213), 178-193

Poświęcenia kościoła po ponad 2 letnim remoncie dokonał Biskup Janusz Narzyński w asyście seniora ks. Jana Waltera , ks. Jana Hause i ks . Włodzimierza Nasta.
W uroczystości w parafii węgrowskiej uczestniczyły siostry diakonise, zaproszeni goście i parafianie.