Nauka Kościoła

Nauka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego opiera się na następujących zasadach:

1. Tylko Pismo – wyłącznie księgi Starego i Nowego Testamentu są źródłem poznania Boga, dlatego wszystko, w co wierzymy musi wynikać z nauki Pisma Świętego, które jest ostatecznym autorytetem w sprawach wiary. Czytając Biblię nie sposób nie zauważyć nauki o niedoskonałości człowieka, która wynika ze skażonej grzechem ludzkiej natury. Oczywiście każdy może starać się żyć „porządnie”, ale i tak nie jest w stanie spełnić w stu procentach Bożych wymagań. Stąd też kolejna zasada, która brzmi.

2. Tylko Łaska – Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian: „albowiem zapłatą za grzech jest śmierć lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu naszym”, natomiast w liście do Efezjan przypomina: „łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił”. Człowiek musi więc przed Bogiem rozpoznać w sobie całkowitego bankruta. Tylko wtedy będzie widział swój rzeczywisty stan przed Bogiem i to, jak bardzo potrzebuje łaski.

3. Tylko Jezus – „Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg z Ojca w wieczności zrodzony a zarazem prawdziwy człowiek z Marii panny narodzony jest moim Panem, który mnie, zgubionego i potępionego, odkupił i pozyskał nie srebrem ani złotem ale swoją świętą krwią” – pisze Marcin Luter w katechizmowym objaśnieniu do drugiego artykułu wiary. Chrystus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi (por. I Tymoteusz 2,5), czyli tylko On może być źródłem nadziei dla każdego człowieka. Greckie słowo kyrios (używano go w odniesieniu do Chrystusa) tłumaczone jako Pan, oznaczało właściciela, posiadacza niewolników. Nazywając więc Jezusa Panem uznajemy Go za tego, do którego należy całe nasze życie i wszystko co się na nie składa.

4. Tylko wiara – w kontakcie z Bogiem nie chodzi tylko o przyswojenie sobie pewnej religijnej wiedzy, ale o praktykę życia. Wiara jest zaufaniem, zawierzeniem Temu, który przyszedł do nas, abyśmy mogli stać się Jego własnością. Wiara powiązana jest wiec z aktem woli, oddania swego życia w dyspozycje Chrystusowi.

Napisano w O nas